Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.

Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Il ne verra pas l’humour.

Omdat ik denk dat hij daar de humor niet van zal inzien.

Et l’humour en fait partie.

En humor is er daar inderdaad een van.

Restez simple et sympa, pratiquez l’humour.

Blijf eenvoudig en vriendelijk, gebruik humor.

Inclure des témoignages douloureux, des touches d’humour et d’expériences réelles.

Onder meer getuigenissen pijnlijke, raakt van humor en echte ervaringen.

L’auteur y relate avec humour et gravité sa traversée des événements historiques et intimes.

De auteur doet met humor en ernst zijn relaas van historische en intieme gebeurtenissen.

L’humour britannique n’est plus ce qu’elle était.

Britse humor is ook niet meer wat ze geweest is.

Nous tâchons d’infuser humour et originalité à nos collections.

We proberen humor en eigenzinnigheid in onze collecties te verwerken.

Trouvez de l’humour dans la plupart des choses.

Vind humor in de meeste dingen.

La jouissance de l’humour implique un certain rythme.

Het genot van humor houdt een bepaald ritme.

Sarah a un sens aigu de l’humour dans tous les domaines.

Sarah heeft een fijn gevoel voor humor op alle gebied.

Il avait un sens aigu de l’humour et une ambiance chaleureuse, aimable personnalité.

Hij had een levendig gevoel voor humor en een warme, vriendelijke persoonlijkheid.

Vous verrez le sens de l’humour.

Je zult het gevoel voor humor zien.

Nous essayons d’avoir de l’humour et de l’audace dans nos collections.

Wij proberen humor en eigenzinnigheid in onze collecties te verwerken.

Mais même le rire et l’humour doivent être en balance.

Maar zelfs het lachen en de humor hebben een balans.

Le style et la classe avec une touche d’humour.

Stijl en klasse met een tikkeltje humor.

Il était très intelligent mais avec un grand sentiment d’humour.

Hij was zeer intelligent en had een enorm gevoel voor humor.

Même si c’est avec humour.

Zelfs wanneer het met humor is.

Toujours avec le sourire et le sens de l’humour.

Altijd met een glimlach en gevoel voor humor.

Charlotte Vanden Eynde explore, avec intelligence et humour, les possibilités visuelles et expressives du corps.

Charlotte Vanden Eynde verkent de beeldende en expressieve mogelijkheden van het lichaam en doet dat met intelligentie en humor.

Du début à la dernière ligne, l’humour l’imprègne.

Van het begin tot de laatste zin doordringt humor hem.